Σχετικά Με Εμάς

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των μελετών, επισκευών, κατασκευών και συντηρήσεων ηλεκτροϋδραυλικών συστημάτων πλοίων.
Συγκεκριμένα, έχουμε εφαρμογή:

Η εταιρεία μας διαθέτει

  • Μονάδες flushing δικτύων για καθαρότητα αυτών, ούτως ώστε να επιτυγχάνει την άμεση και υπεύθυνη μελέτη, κατασκευή, επισκευή, μετατροπή και συντήρηση παντός τύπου ηλεκτροϋδραυλικών συστημάτων και υδραυλικών σωληνώσεων και δικτύων.

  • Ανταλλακτικά όλων των ανωτέρω τύπων

  • Ηλεκτροϋδραυλικές μονάδες ελέγχου καλής λειτουργίας αντλιών, κινητήρων, ηλεκτροβαλβίδων κ.λπ.

  • Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από BVQI κατά ISO 9001:2015. Αρ. πιστοποιητικού GR002525